Kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen

 Er der noget at komme efter?

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Jura, love & regler
  6.  » Krydsoverensstemmelse og kontrolbesøg. Noget at komme efter?

Hav altid styr på alle dine dokumenter og forbered dig, hvis du får et varslet besøg.

Husk også at lægge en strategi for besøget og endelig hold hovedet koldt og optræd professionelt.

Det er aldrig rart at få besøg af kontrollanterne. Selv om du er sikker på, at alt er i orden og at der ikke er noget at komme efter, vil der for de fleste nok være en vis usikkerhed om, hvorvidt der nu var et eller andet som du har overset.

Det svarer vel til at blive stoppet af politiet i en af deres rutinekontroller; selv om man ved at alt er i orden, bliver man nervøs. Det er vigtigt, at du ved noget om, hvilket rettigheder du har samt om, hvordan du bedst forholder dig, når/hvis du får besøg.

Kontrolbegrebet

Kontrollanten kommer på besøg for at tjekke, om de faktiske forhold på bedriften nu også svarer til de krævede forhold. Generelt skal myndighedernes kontrol have lovhjemmel i en lov eller en bekendtgørelse.

En kontrol kan såvel være en administrativ kontrol, hvor kontrollen foretages bag skrivebordet, som vi kender det fra f.eks. gødningsregnskabet. Det kan også være en fysisk kontrol, hvor kontrollanten kommer besøg på bedriften.

Generelt varsles der med 14. dages varsel, med mindre kontrollens formål bringes i fare, at man altså lige kan nå at få ordnet tingene. Men vær opmærksom på, at man f.eks. indenfor dyreværnsområdet som hovedregel ikke varsler.

En kontrollør kan ikke nægtes adgang til bedriften, men personen skal selvfølgelig kunne legitimere sig.

Udsættelse

Man kan godt få udsættelse med et varslet kontrolbesøg, såfremt der er tungtvejende grunde. Dette kunne fx være ferie, sygdom mv., hvorimod tandlægebesøg, gæster mv. ikke giver ret til udsættelse. Hvis du gerne vil have en varslet kontrol udsat, skal du anmode hurtigst mulig og inden 8 dage efter modtagelsen.

Hvis der er tale om et uanmeldt kontrolbesøg og der ikke er nogen hjemme, har kontrolløren principielt ret til at gennemføre besøget. Det mest normale er dog, at kontrolløren kontakter landmanden og hvis dette ikke lykkes, så kommer igen en anden dag.

Man skal være opmærksom på, at kontrolløren som udgangspunkt ikke har ret til at komme ind i stuehuset og den private have, med mindre man har kontoret i stuehuset. Så må kontrolløren komme på kontoret, men ikke i resten af stuehuset.

Man har pligt til at bistå kontrolløren med kontrollen, herunder at give adgang til bedriften samt også i udgangspunktet at være til stede.

Gode råd ved kontrolbesøg

Generelt er der ikke problemer med selve det juridiske grundlag for et besøg. Derimod hører vi tit om, at man havde den opfattelse efter besøget, at det jo gik ganske godt, og at kontrolløren ikke havde noget særlig at bemærke. Det kan dog have ændret sig, når man modtager kontrollantens rapport. Her kan det fremgå, at kontrolløren havde en anden opfattelse af de faktiske forhold. For at imødekomme dette, vil vi komme med følgende råd:

Du har ret til at blive repræsenteret af f.eks. en landbrugskonsulent, dyrlæge mv. ved et kontrolbesøg. Er der tale om et ikke varslet besøg, skal kontrolløren være fleksibel, forstået på den måde, at han skal udsætte kontrollen op til 15 – 20 min. Er dette ikke nok til at din repræsentant kan nå at komme, kan du få kontrolløren til at starte et sted, hvor der ikke er problemer.

Du har ret til ikke at besvare spørgsmål, som efterfølgende kan give straf, ligesom du ikke er pligtig til selv at give oplysninger, med mindre du bliver spurgt.

Dokumentation

Tag et digitalkamera med rundt på besøget og tag billeder som dokumentation. Hvis kontrolløren bemærker noget i stalden eller lignede, så tag godt med billeder, således at du har dokumentationen i orden. Husk at få sat dato og klokkeslæt på billederne.

Ved kontrolbesøget har du ikke ret til at få konsekvenserne at vide. Du kan imidlertid godt spørge ind til den foreløbige rapport – hvad står der – hvordan skal det forstås – få en uddybning af nogle af de vigtige punkter.

Spørg ind til kontrollanten omkring den foreløbige rapport: ”Sådan som jeg forstår det, så………..”. Dels for at være sikker på, hvordan den skal forstås, dels for måske på den måde at kunne påvirke kontrollanten mest muligt. Det er for sent at påvirke rapporten, når den først er kommet til København.

Efter kontrolbesøget

Efter kontrolbesøget har du ret til at få kontrolrapport tilsendt, få en skriftlig afgørelse, samt at give en udtalelse i sagen. Hvis du allerede under besøget er blevet klar over, at der måske var problemer under besøgt, så kontakt landbrugskonsulent, dyrlæge mv., så hurtigt som muligt, således at du kan få deres vurdering samt sikre dig eventuelle beviser, dokumentation mv.

Du har ikke ret til en ny kontrol

Husk at fristen for indsigelse overfor kontrolrapporten normalt er 14 dage og for indsigelse på en endelig afgørelse normalt 4 uger. Det er afgørende, at du overholder disse frister og lad nu være med at vente til 2 dage før fristens udløb.