Brandbæger er giftig for heste. Uanset om den er frisk eller tørret!

Bestil ukrudtsjern til bekæmpelse af brandbæger –> KLIK HER

Heste er meget følsomme for forgiftning af Vårbrandbæger. Der er set akutte forgiftninger, men snigende kronisk forgiftning er mere almindeligt.

Hvordan ser vårbrandbæger ud?

Opret, glat, fra grunden grenet, oftest noget hvidlådden stængel, 20-40 cm høj. Bladene er aflange, kruset, fjerfligede og opadtil delvist stængelomfattende. Kurvene er et par cm brede og sidder i halvskærme i toppen af stængel og grene. De tungeformede randkroner er gule ligesom de rørformede skivekroner. De ydre kurvblade er kun halvt så lange som de indre.

Planten er primært enårig (undertiden 2-årig hvis blomster bestøves ved vindens hjælp og af pollensamlende insekter) og er helt overvejende vinterannuel (spirer frem om efteråret og blomstrer næste forår). Fremspiringen sker, når jorden er fugtig i månederne juni-september, og der udvikles en roset inden vinteren. Planten er meget tidligt i vækst om foråret og blomstrer i maj og juni. Frøene har en stor fnok bestående af hvide, silkeagtige hår. Den veludviklede fnok betyder, at frøene spredes over store afstande.

Brandbægers voksesteder

Vårbrandbæger vokser på sandede og kalkfattige jorde. Den findes normalt på tørre og lette kulturforstyrrede arealer som vejkanter, grusgrave, øde pladser og brakmarker, hvorfra den spredes til nye græs-, kløvergræs- og lucernemarker.

Forvekslingsmuligheder

Vårbrandbæger kan forveksles med andre arter i Bandbægerslægten. I forhold til Engbrandbæger (S. jacobaea) og Vandbrandbæger (S. apuaticus) kendes den på, at der er mere end 4 ydre kurvblade og hårede frugter.

Giftvirkning

Vårbrandbæger indeholder pyrrolizidin alkaloider, som nedbrydes til de meget giftige pyrrol derivater. Indholdet er på ca. 0,13% af tørstoffet men varierede mellem planter men ikke mellem lokaliteter. Pyrrolizidin alkaloider er skadeligt for husdyr, og der er forskel på hvilke mængder, de enkelte arter kan tåle. Pyrrolizidin alkaloider bevarer sin giftighed, selvom planten tørres eller ensileres.

Heste er meget følsomme for forgiftning af Vårbrandbæger. Der har været akutte forgiftninger, men snigende kronisk forgiftning har været mere almindeligt.

Såvel det akutte som det kroniske sygdomsudbrud er meget smertevoldende for hesten. Selv intensiv smertebehandling kan vanskeligt slække smerten, hvorfor det ofte er i strid med lov om værn for dyr (dyrplageri) at lade hesten leve.

Der er set forgiftning hos heste, der blev fodret med 0,5 kg Vårbrandbæger pr. dag i 21 dage.

Man har undersøgt hestes evne til at undgå at æde planten. Generelt er heste meget individuelle i valg af græsningsemner, og der er en klar tendens til at undgå giftige planter, men på marker med en massiv forekomst vil heste ikke kunne undgå at æde brandbægerplanterne. I hø og ensilage kan heste ikke fravælge Vårbrandbæger.

Symptomer på forgiftning med brandbæger

Pyrrolizidin alkaloider giver varige leverskader, og bevirker at galdevejene blokeres. Der kan også opstå skader på lungevæv, i hjertet, tarmkanalen og nyrerne.

Dyrenes adfærd ændres ved forgiftning, men der er ikke nogle entydige symptomer. Forgiftninger kan opstå akut, hvor dyrene dør efter få dage, men optagelse af mindre mængder af Vårbrandbæger over en længere perioder kan give kroniske forgiftninger.

Hos kvæg ses diarré, fremfalden endetarm, ødem i tarmkanalen, udmattelse, uklarhed, fotosensibilitet og unormal opførsel.

Symptomerne på kronisk forgiftning hos hest er følgende: Hesten går hvileløst omkring, usikker gang (slinger), sløvhed, presser hovedet mod væggen, blindhed, udspilet bug, væskeansamlinger (ødemer), vægttab og gule slimhinder. Forløbet er ofte kronisk over flere måneder, og ofte dør hesten eller må aflives.

Brandbæger spredes ‘med lynets hast’ i naturen, på dyrkede arealer og i grøftekanter, skråninger og rabatter.

Som jeg ser det, burde Brandbæger bekæmpes efter samme lovgivning som bekæmpelse af Bjørneklo, hvor både private og kommuner har ansvar for at Bjørneklo ikke spredes.

/ Dorte Rebbe

Symptomerne på et akut angreb hos hest er følgende: Hesten går i chok, sveder, puster, ryster, usikker gang og manglende orienteringsevne. Ved det akutte angreb skal behandlingen ske hurtigt pga. den alvorlige choktilstand.

Forgiftning hos får og geder vil ses ved, at dyrene mister appetitten og huldet. De får forstoppelse og trækninger, ofte i en sådan grad, at endetarmen krænges ud.

Behandling af forgiftning med brandbæger

Der findes ingen modgift. Forgiftningen vil ofte ende med, at dyret dør eller bør aflives.

Forebyggelse

Vårbrandbæger kan forebygges ved enkle tiltag, der hindrer frøspredningen og giver Vårbrandbægerne konkurrence. Slå brakmarker, grøftekanter og andre naturarealer ved begyndende blomstring i maj. Dermed stoppes frøspredningen til markerne med afgræsning/slæt. Brakmarker må kun slås i perioden 31. maj – 30. juni, hvis der forinden indsendes en erklæring til Direktoratet for FødevareErhverv. Erklæringen skal underskrives af en planteavlskonsulent.

Etablér græs- og brakmarker så der er et tæt plantedækken så hurtigt som muligt efter høst af forudgående afgrøde. Dermed får Vårbrandbægerne konkurrence og har dårligere betingelser for fremspiring i marken. Brug en frøblanding med kløver på brakmarker, der er beliggende på lettere jordtyper. Det giver et bedre græsdække og dermed en bedre konkurrence overfor Vårbrandbæger.

Bekæmpelse af brandbæger

Brakmarker

Slå marken med jævne mellemrum. Slås marken i perioden 1. maj – 30. juni skal der forinden indsendes en erklæring til Direktoratet for FødevareErhverv. Erklæringen skal underskrives af en planteavlskonsulent. Foretag kemisk bekæmpelse i løbet af september på arealer, som ikke er omfattet af garantiordning eller “72 mdr. videreført”, med 10-12 g Harmony + spredeklæbemiddel pr. ha.

Græs og kløvergræs

Omkring 1. september: Gennemgå nyt græsudlæg og afgræsningsarealer, hvor Vårbrandbæger optrådte i foråret. Arealerne skal efterses for ny fremspiring af planter. Bekæmpelse kan ske, når planterne har udviklet 2-6 blade fra midten af august til midten af september. Vær opmærksom på at fremspiring kan ske over en ret lang periode afhængig af spiringsbetingelserne.

Med 10 – 12 g Harmony pr. ha tilsat spredeklæbemiddel opnås god ukrudtseffekt og samtidig god skånsomhed over for veludviklet kløver. Behandlingsfristen er 14 dage for Harmony. Bekæmp Vårbrandbæger i rent græs om foråret med 1,5 – 2,0 l Starane 180 eller 2,0 – 2,5 l MCPA pr. ha. Behandlingsfristen er henholdsvis 4 og 14 dage.

Andre afgrøder

I korn bekæmpes Vårbrandbæger med de normalt anvendte ukrudtsmidler.

Økologiske brug

Hvis der på økologiske brug konstateres betydelige mængder af Vårbrandbæger i den nye kløvergræsmark, bør der udarbejdes en strategi for udnyttelsen: Arealet afsættes til afgræsning. Hvis der skal tilføres gylle, anvendes svinegylle, som tilføres så tidligt som muligt. Afgræsningen startes på normal vis. Græstilbuddet skal være rigeligt, så dyrene ikke tvinges til at æde Vårbrandbægerne.

Når Vårbrandbægerne har nået en anselig højde og er i begyndende blomstring afpudses marken helt i bund, og materialet fjernes fra arealet. Herefter kan afgræsning efter en kort hviletid fortsætte på normal vis. Hvis afhugningen har været vellykket, og planterne ikke sætter sideskud, kan arealet også anvendes til slæt.

Referencer

 • Handlingsplan til begrænsning af brandbægerproblemer i Danmark. Seges & Aaes, O., Tybirk,. P., Schougaard, H. & Petersen, P. H. LK-meddelelse Nr. 154. 1998.
 • Giftige planter i kvægets foder, Ebbe Thorsen, Bachelorprojekt. KVL 1996
 • Danmarks Fugle og natur
 • Miljøstyrelsen.

Hestefolkets leverandør af uvildig hesterådgivning siden 1993

Få fakta i en verden af ubegrænset information. Sådan gør du:
 1. Book din tid hos Dorte ved at vælge antal minutter her
 2. Videresend din ordre-kvittering til [email protected] med 1) ønske om tidspunkt, 2) stikord ift, hvad du ønsker svar på, 3) om du foretrækker zoom, teams eller telefon
 3. Modtag besked om aftalt tid
 4. Dorte kontakter dig på det aftalte tidspunkt.

Hesterådgivning tilbydes indenfor en lang række emner på alle hverdage 09.00-15.30 og efter aftale. Hesteagronom, Cand. Scient Animal Science Dorte Rebbe har mere end 30 års erfaring. Få svar allerede idag, hvis der er en ledig tid.

 1. FORSIDE
 2.  » 
 3. VIDENCENTER
 4.  » 
 5. FOLD & FRIHED
 6.  » Giftige planter: Brandbæger med Vårbrandbæger som eksempel