En hesteejer havde ikke tænkt sig at efterleve myndighedernes påbud og klagede over sagsbehandlingen og påbuddene. Dette til trods for at hesteejeren påviseligt havde overtrådt både lov om hold af heste, dyreværnsloven og bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr.

På et kontrolbesøg i et erhvervsmæssigt hestehold blev der konstateret en række overtrædelser af lov om hold af heste, dyreværnsloven og bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr. Det resulterede i en række straks-påbud og 2 påbud med en frist på hhv. 1 måned og 1 uge.

Hesteloven lavet til gavn for hestene

Ved hold af heste skal reglerne om motion, bevægelsesfrihed, lysforhold, beskyttelse mod at komme til skade og hovpleje overholdes. NaturErhvervstyrelsen var den 14. juli 2011 på kontrolbesøg i et erhvervsmæssigt hestehold, og der blev i den forbindelse konstateret en række overtrædelser af lov om hold af heste, dyreværnsloven og bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr. På den baggrund blev der givet en række straks-påbud, 2 påbud med en frist på 1 måned og 1 påbud med en frist på 1 uge.

Utilstrækkelig motion eller mulighed for fri bevægelse

NaturErhvervstyrelsen fandt, at kravet om motion eller mulighed for fri bevægelse for hestene ikke var opfyldt. Derfor blev der givet påbud om opfyldelse af dette forhold.

Ved kontrolbesøget blev det oplyst, at hingstene i bokse og indendørs løsdrift sjældent kom ud, da de ikke kunne gå på fold ved siden af hopperne. Heste skal motioneres i mindst 2 timer 5 dage om ugen eller gives fri bevægelse på fold (1). Dette krav kan fraviges, hvis veterinære eller vejrmæssige forhold taler afgørende herfor (2). Under sagen kom der ikke oplysninger om, hvorvidt kravet om motion skulle kunne fraviges pga. veterinære eller vejrmæssige forhold.

Tilstrækkelig lys i dagtimerne

Ved ikke at have tilstrækkelig lys i staldene, blev der givet påbud om opfyldelse af kravet om lys. Under kontrolbesøget blev det oplyst, at der alene var lys i staldene, når ejer eller den daglige passer var til stede. NaturErhvervstyrelsen havde desuden på 3 tidligere forgæves kontrolbesøg kunnet konstatere, at der ikke var lys i staldene på noget tidspunkt, på nær når der var nogen til stede i staldene.

Foruden de bemærkninger som kom med på selve kontrolbesøget, har ejer ifølge NaturErhvervstyrelsen dagen efter kontrolbesøget telefonisk oplyst, at man ikke var enig i, at der ikke var lys i staldene i dagtimerne. Klager anfægter, at denne samtale har fundet sted, hvorfor den ikke kan bruges i vurderingen af sagen.

Belysning

Dyr, der holdes indendørs, må hverken holdes i permanent mørke eller være udsat for kunstigt lys uden passende afbrydelser. Hvis der ikke er tilstrækkeligt naturligt lys til at opfylde dyrenes adfærdsmæssige og fysiologiske behov, skal der være en passende kunstig belysning (3). På baggrund af sagens oplysninger finder Fødevareministeriets Klagecenter ikke anledning til at tvivle på NaturErhvervstyrelsens vurdering af forholdene vedrørende lys. Under sagen fremkom ikke yderligere oplysninger, som har kunne ændre ved denne vurdering.

Arealer, hvor der holdtes dyr, var ikke tilstrækkelig ryddet

Ved at arealerne, hvor hestene opholdt sig, ikke var indrettet efter hestenes behov, var det korrekt af NaturErhvervstyrelsen at påbyde fjernelse af traktor og rydning af potentielt farlige genstande på de pågældende arealer. På tilsynet blev det konstateret, at der var parkeret en traktor på gårdspladsen, hvor hestene gik, for at forhindre at de gik op af trappen.

Det blev også konstateret, at der lå hegn, plastik mv. på folden ved adressen. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile4.

Læskur/hytter på folden udgjorde skadesrisiko

Ved ikke i tilstrækkelig grad at have sikret hestene mod at kunne rive sig på løse søm og blikplader og sidde fast med hovene i pallerne på gulvet, var kravene til rum, hvor dyr holdes, ikke opfyldt. Det var derfor korrekt af NaturErhvervstyrelsen at påbyde udbedring af de pågældende forhold. De materialer, der anvendes til opførelse af rum, hvor dyr holdes, navnlig til konstruktion af bokse og udstyr som dyrene kan komme i kontakt med, må ikke være skadelige for dyrene og skal kunne rengøres og desinficeres effektivt (5). De beskrevne forhold fremgår tydeligt af NaturErhvervstyrelsens fotodokumentation. Under sagen er der ikke kommet med bemærkninger, der ændrer ved myndighedens vurdering af forholdene.

Manglede nødvendig hovpleje

Fødevareministeriets Klagecenter har ikke fundet anledning til at tvivle på NaturErhvervstyrelsens vurdering af, at hestene ikke var tilstrækkeligt passet med hovpleje, og at det var nødvendigt at aflive en hest, da den ikke var blevet behandlet omsorgsfuldt og forsvarligt. NaturErhvervstyrelsen kunne på deres kontrolbesøg konstatere, at alle hestene ikke var tilset af en beslagsmed efter behov.

Forvoksede hove

En enkelt af hestene havde så misdannede og forvoksede hove, at det blev påbudt straks at aflive den.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe (6). Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer (7). Beskæring eller anlæggelse af beslag på heste skal ske efter behov (8).

Under sagens behandling er der ikke fremkommet med bemærkninger, der modsiger NaturErhvervstyrelsens vurdering og fotodokumentation.

Øvrige bemærkninger

Klager gør gældende, at der er grove formalitetsmangler i sagsbehandlingen og henviser til perioden fra kontrolbesøget til fremsendelse af de skriftlige påbud samt udokumenteret telefonsamtale. Endelig henvises til, at der ikke er givet klagevejledning.

Påbud efter dyreværnsloven skal være skriftlige (9). Dette gælder dog ikke i de tilfælde, det er nødvendigt for at afværge en væsentlig lidelse for dyret (10). Dette gør sig gældende i tilfældet, hvor der blev påbudt aflivning af en hest med misdannede og forvoksede hove. Dette påbud er dermed undtaget fra kravet om skriftlighed.

Påbud

For så vidt angår det øvrige indhold af påbuddet, gælder der alene et skriftlighedskrav, som er opfyldt ved NaturErhvervstyrelsen påbud af 28. november 2011. Der er ikke fastsat en tidsgrænse for, hvornår de skriftlige påbud skal fremsendes. Fødevareministeriets Klagecenter erkender det uhensigtsmæssige i, at tilsynet finder sted i juli 2011, og at påbuddet først fremsendes ved brev af 28. november 2011. Dette gør sig særligt gældende i de tilfælde, hvor påbuddet ikke skulle følges straks, men hvor der var fastsat en frist af længere varighed.

Indholdet af påbuddet fremgår imidlertid af NaturErhvervstyrelsens brev af 14. juli 2011, og i de tilfælde, hvor forholdene skulle efterleves straks, er det uden betydning, at det skriftlige påbud først sendes efterfølgende. Klagevejledning fremgår af det fremsendte påbud af 28. november 2011.

Afgørelsen

NaturErhvervstyrelsen redegjorde i deres brev af 21. februar 2012 for, at klager på tidspunktet for kontrolbesøget blev parthørt, inden NaturErhvervstyrelsen traf afgørelse i sagen. Yderligere blev ejeren dagen efter tilsynet givet mulighed for telefonisk at komme med bemærkninger, hvilket ejer ikke mente kunne bruges til noget eller bevises. Det er vores vurdering, at forvaltningslovens krav om partshøring (11) er opfyldt, idet [person3] fik mulighed for at komme med sine bemærkninger inden NaturErhvervstyrelsen traf afgørelse.

Påbud fastholdes

På baggrund af ovenstående fastholdes påbud om udbedring af forholdene for hestene. Virksomheden klager i brev af 12. december 2011 over påbud af 28. november 2011 fra NaturErhvervstyrelsen (tidligere: Plantedirektoratet) om overholdelse af reglerne om hold af heste. Fødevareministeriets Klagecenter har behandlet klagen og fastholder afgørelsen. Afgørelsen er truffet på grundlag af:

 • Kvitteringsbrev for besætningskontrol af 14. juli 2011
 • Billeddokumentation fra besætningskontrol
 • NaturErhvervstyrelsens påbud af 28. november 2011
 • Driftslederens klage af 12. december 2011
 • NaturErhvervstyrelsens bemærkninger af 21. februar 2012.

Noter

1) § 17, stk. 1, i lov nr. 528 af 6. juni 2007 om hold af heste.
2) § 17, stk. 2, i lov nr. 528 af 6. juni 2007 om hold af heste.
3) § 10 i bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr.
4) § 2 i bekendtgørelse 1343 af 4. december 2007 af dyreværnsloven.
5) § 7 i bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr.
6) § 1 i bekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 af dyreværnsloven med senere ændringer.
7) § 2 i bekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 af dyreværnsloven med senere ændringer.
8) § 28, stk. 1, i lov nr. 528 af 6. juni 2007 om hold af heste.
9) § 24 b, stk. 1, 2. punktum., i bekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 af dyreværnsloven som ændret ved lov nr. 500 af 12. juni 2009.
10) § 24 b, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 af dyreværnsloven som ændret ved lov nr. 500 af 12. juni 2009.
11) § 19, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007 af forvaltningsloven med senere ændringer.

Kilde

Fødevareministeriets Klagecenters afgørelse af 29. august 2012.

 1. FORSIDE
 2.  » 
 3. VIDENCENTER
 4.  » 
 5. HOLD AF HESTE
 6.  » Hesteejer: Urimeligt at blive pålagt at overholde gældende lovgivning