1. FORSIDE
 2.  » 
 3. Viden
 4.  » 
 5. Jura, love & regler
 6.  » Fyrværkeri skal holdes min. 100 meter fra din stald og fold

Fyrværkeri er kun tilladt i en meget kort periode fra 27. december til og med 1. januar.

Ved naboen det? Det er ikke sikkert, så tag evt. snakken i god tid inden.

/ Dorte Rebbe

Fyrværkeri  og heste

Ta’ en snak med din nabo i starten af december. Måske er han ikke klar over, at hans brug af fyrværkeri skal holdes min. 100 meter fra din hestestald og folde med heste. Dokumentationen finder du i Bekendtgørelse om fyrværkeri og anvendelse heraf i nærhed af dyrehold.

I de senere år har der været et stigende antal hændelser, hvor afskydning af fyrværkeri har medført skader på dyr. De bliver bange og i panik forsøger de at komme væk fra larmen og lyden ved at bryde ud af stalde og indhegninger. Nogle hundyr aborterer, og andre pådrager sig skader bla. på lemmerne.

Som følge heraf blev der i 2005 vedtaget en bekendtgørelse om fyrværkeri og anvendelse heraf i nærhed af dyrehold. Nyere lovgivning er senere kommet til hhv. ’Fyrværkeriloven’, Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler samt Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

I loven anføres det at ved enhver anvendelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal der udvises forsigtighed for at minimere risikoen for skader på personer og værdier og gener for det omgivende miljø.

Anvendelse af fyrværkeri må ikke finde sted i mindre afstand end 100 meter fra landbrugsbygninger med hold af dyr, hundekenneler og andre dyrehold samt arealer med udegående dyr.

Afstandskrav til bygninger og arealer med brændbar vegetation

Der er desuden regler for, hvor langt væk du skal være fra forskellige bygninger og arealer, når du fyrer fyrværkeri af. Du skal fx være mere end 100 meter væk fra bygninger med let antændeligt tag, arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 200 meter.

Gode råd og afstandskrav ved brug af fyrværkeri

 • Sikkerhedsafstande: Overhold den sikkerhedsafstand, der står på fyrværkeriet. Den gælder for dig og tilskuerne.
 • Pas også på omgivelserne: Ved affyring af raketter er afstandskravet 200 meter til bygninger med let antændeligt tag, brændbare oplag og brændbar vegetation. Desuden må raketter ikke anvendes nærmere end 10 meter fra en bygningsåbning, for eksempel vinduer eller døre.
 • Fyrværkeri må ikke bruges nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr.
 • Fyrværkeri må desuden ikke anvendes nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag fx stråtag. Samme afstandskrav gælder i forhold til halmstakke, brændebunker og anden opbevaring af let antændeligt materiale. 100 meter-grænsen gælder også ved nåletræsbevoksninger, lyngheder og andre typer af brændbar bevoksning.
 • I blæsevejr fordobles afstandene i vindretningen, både for fyrværkeri generelt og for raketter.
 • Lokalt kan kommunen helt forbyde brug af fyrværkeri i et område eller fastsætte særlige afstandkrav, for eksempel på grund af tørke eller i nærheden af virksomheder med en særlig risiko.

HorseConsult garanterer ikke for at denne artikel til enhver tid er opdateret. Du kan holde dig opdateret om gældende regler på borger.dk.

Kilde

Sikkerhedsstyrelsen
Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. LBK nr 363 af 09/04/2013.