Mine 2 voksne islændere og et føl var opstaldet i løsdrift og på et tidspunkt forlod folden og gik ind på nabomarken. Da foldens ejer ikke kunne træffes, blev de hentet af Falck og bragt til KU Life. Jeg er nu sigtet af politiet og kan se frem til en regning på ca. 4.000 kr til transport og bøde.

Har udlejer virkelig intet ansvar for mine løse heste?

/ Signe

Kære hesteejer

En årsag til den øgede forekomst af løse heste kan være dyrenes tykke vinterpels samt brugen af dækkener, der gør det svært for dem at mærke stød fra strømhegnet.

Der er objektivt ansvar i forbindelse med uheld, og alle hesteejere skal derfor have en ansvarsforsikring, der kan dække udgifterne i forbindelse med et uheld.

Mark- og vejfredsloven

Mark- og vejfredsloven siger, at

“Kommer et husdyr uden hjemmel ind på anden mands grund, skal dyrets besidder erstatte den skade, dyret forvolder ved at nedtræde, afbide eller fortære afgrøder, beplantning eller bevoksning, beskadige hegn eller vandløb, oprode eller sammentræde jordbunden. Samme regel gælder om skade, dyret forvolder ved at angribe et andet husdyr eller på anden voldelig måde tilføje det legemsbeskadigelse”. Ved husdyr forstås normalt kvæg, får, heste og svin.

Loven pålægger altså besidderen af husdyret et strengt ansvar. Besidderen kan således blive pålagt ansvar, selv om vedkommende ikke har gjort sig skyldig i en fejl eller forsømmelse som årsag til skaden. Det kaldes “objektivt ansvar” – det vil sige: ansvar uanset skyld.

Kvæg eller heste der løber ind på naboens mark eller i naboens have, er en typisk skade, der henføres til Mark- og vejfredsloven. Men det kan også være kvæg, der løber ind til naboens kvæg og stanger eller forvolder anden skade på disse. Disse skader er ejeren altså som udgangspunkt altid erstatningsansvarlig for.

Straffeansvar. Hvem er ‘besidderen’?

Besidderen af en hest kan pålægges bøde efter lov om mark- og vejfred § 13:
Når husdyr, som uden hjemmel færdes løse på fremmed grund, forgæves er søgt optaget, kan besidderen straffes med bøde for ufred.

Bestemmelsen i § 13 om husdyr, der uden hjemmel færdes på fremmed grund, bruges af politiet som hjemmel til at give bøder for løse heste, som er sluppet ud af folden.

Spørgsmålet er herefter om, hvem besidderen er: For at blive omfattet af begrebet ”besidder” er det ikke nødvendigt at holde flere husdyr, da det afgørende er, om vedkommende holder det skadevoldende dyr som husdyr dvs har det for selv at bruge det eller nyde besiddelsen deraf.

Den, der har dyret i varetægt i medfør af tjenesteforhold, eller den, der rent midlertidigt fx som dyrlæge eller smed, har det til behandling i en andens interesse, er ikke ”besidder” i lovens forstand. Dvs at en rideskole eller opstaldningssted godt kan blive gjort ansvarlig, såfremt den/de er besidder i lovens forstand.

Mvh
Advokat Allan Sørensen

Tags

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Hold af heste
  6.  » Heste i pension på afveje. Hvem skal ha’ regningen?