Der er i 2018 konstateret adskillige udbrud af West Nile fever (WNF) i flere EU medlemslande. For nyligt er der konstateret WNF i Tyskland. Fødevarestyrelsen vurderer, at den samlede risiko for smitte med WNF til danske husdyrbrug pr 23. september 2019 er lav.

For at opretholde det lave risikoniveau for overførsel af smitte til danske hestebesætninger anbefaler Fødevarestyrelsen følgende til hesteejere:

  • Vær opmærksom på risikoen for smitte med WNF under rejser
  • Overvej vaccination af hesten inden rejse og sørg for beskyttelse mod angreb fra myg
  • Drøft behov for forebyggelse ved vaccination mod WNF med din dyrlæge.

Fødevarestyrelsen følger situationen i Tyskland og vurderer løbende, om der er behov for opdatering af trusselsvurderingen. Der har aldrig været konstateret udbrud af WNF i Danmark.

Læs om virussygdommen, symptomer og udbredelse.

/ Fødevarestyrelsen

Historisk om forekomst af West Nile fever

Vestnilfeber (WNF) findes i store dele af verden. De første rapporter om forekomst af WNF i Europa er fra 1960’erne. Men i slutningen af 1990’erne blev sygdommen genintroduceret i Central- og Sydeuropa, til lande som Rumænien, Grækenland, Ungarn og Italien, tilsyneladende i en mere virulent form end ved tidligere udbrud. Sygdommen blev næsten parallelt introduceret til USA, hvor man diagnosticerede det første til-fælde på østkysten (New York) i 1999. De følgende år spredtes WNF til resten af Nordamerika.

Infektion med WNF virus

Infektion med WNF virus steg kraftigt i 2018 sammenlignet med de foregående 4 år. Dette skyldtes især en tidligere start af sæsonen for spredning 2018 i den europæiske region, som normalt varer fra juli til oktober (WHO, 2018). Sæsonen 2018 var kendetegnet ved høje temperaturer og flere regnvejrsdage efterfulgt af tørt vejr. Sådanne vejrforhold var ideelle til opformering af myggene, der er vektorer for sygdommen.

Risikovurdering ift heste

Udbrud af WNF i Central- og Sydeuropa vurderes ikke at udgøre en risiko for introduktion af West Nile virus (WNV) i Danmark. Heste inficeret med WNV er såkaldte ”dead-end”-vært med meget lavt indhold af virus i blodet, hvorfor der ikke vil kunne ske transmission af virus til en myg, som stikker en inficeret hest. Derfor udgør indførsel af heste til Danmark ikke en risiko for introduktion af WNV.

De omtalte WNV-inficerede fugle er de første tilfælde hos dyr i Tyskland. Disse forekomster viser, at WNV cirkulerer i det pågældende område. Derfor er der også risiko for, at heste i samme område kan smittes via en inficeret vektor (eks. myg af slægten Culex).

Imidlertid bør hesteejere være opmærksomme på risikoen for smitte med WNV, når heste rejser til områder med forekomst af WNV, se fig 1. Især ved længere ophold er risikoen for udvikling af alvorlig sygdom betydelig, og risikoen forventes at være betragtelig i eftersommeren og den første del af efteråret.

Hesteejere bør overveje vaccination af hestene inden rejsen samt sørge for beskyttelse mod angreb af myg under rejse og ophold i de berørte områder. Fødevarestyrelsen anbefaler, at hesteejere drøfter behov for forebyggelse af infektion med WNF med den praktiserende dyrlæge.

Overvågning for WNF

I Danmark gennemføres årligt overvågning for WNF, hvori indgår relevante prøver fra udegående fjerkræ, trækfugle og myg. I flere på hinanden følgende år er påvist antistoffer mod WNV i blodprøver fra enkelte trækfugle. De pågældende fuglearter er kendt for at have deres vinterophold i områder af Afrika, hvor WNF er endemisk forekommende.

I Danmark forekommer myggearter, som er i stand til at transmittere WNV mellem fugle og pattedyr.

Som led i vektorovervågningen i Danmark er årlige fangster af nilfebermyggen (Culex modestus) undersøgt for WNV, men indtil nu er der ikke påvist virus i nogen danske myg.

Usutu virus (USUV) er et andet virus, som spredes af samme myg som WNF og kan derfor anvendes som en indikator for, hvor WNF kan spredes. USUV spredes også i nordvestlig retning i Europa, og har bl.a. i Tyskland givet anledning til dødsfald i stort antal blandt vildtlevende fugle.

Læs mere her om sygdommen West Nile Virus.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. SUNDHED & SYGDOM
  6.  » West Nile Fever hos heste. Trusselsvurdering fra Fødevarestyrelsen

West Nile Fever

findes nu i flere EU-lande