Gør folden mere sikker

og få færre skader

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.

FORSIDE » Viden » Fold & frihed » Gør hestefolden mere sikker og få færre skader

Der er mange grunde til, at heste hvert år bryder ud fra folde, til skade for både sig selv, hestepassere, bilister, materiel mm.

Læs her om hestehegn, hestefolde, foldstørrelse og løse heste og om, hvordan du mindsker risikoen for skader.

/ Dorte Rebbe

Foldstørrelsen er den væsentligste faktor

Når heste der ikke kender hinanden lukkes sammen, stiger risikoen for skader i en forholdsvis kort periode. Afhængig af hestenes psyke og sociale adfærd og plads i hierarkiet vil det tage kortere eller længere tid førend der falder ro over flokken.

Derfor bør folde være af en størrelse som gør det muligt for hestene, der rangerer lavest i hierarkiet, at komme på afstand af den dominerende hest, så den ikke jages. Typisk er rektangulære folde mest velegnede i denne situation.

Der kan aldrig gives totalt sikre retningslinjer for foldes størrelse. Der er i skrivende stund ikke lavet videnskabelige adfærdsstudier, der med sikkerhed afklarer dette aspekt.

Foldstørrelse

I en ældre undersøgelse af hesteholderes praktiske erfaringer med hegn blev der spurgt til foldstørrelsen. Sammenfattet var hesteholderne af den opfattelse, at folde til en enkelt hest burde være min. 20 x 50 m. På folde med 2 heste eller flere burde folden være min. 50 m bred og 100 m lang.

I Lov om hold af heste angives minimumsstørrelsen på en hestefold til kun 20 x 40 m, og det er al for lidt ift risikoen for skader. Folde kan ikke blive for store – regelsæt eller ej. Der er selvfølgelig andre forhold der influerer på foldstørrelsen fx hvor meget jord man råder over, græsmarkspleje og praktiske hensyn.

Spænding på hegn

Der bør altid være spænding på el-hegn. Koldblodstyper som fjordheste, islændere, shetlændere mfl. har en rigtig god ædelyst og vil tit søge mod græsset under hegnet. Er spændingen for lav, mærker de den ikke og mister “respekten” for hegnet. Det betyder også, at man i løbet af græsningssæsonen kan blive nødt til at sprøjte for ukrudt under hegnet for at hindre græsset i at aflede strømmen.

Foderforsyningen

Et andet aspekt omkring foldsikkerhed er græsforsyningen. Erfaringer viser, at en del uheld indtræffer om efteråret på folde, hvor der ikke er græs nok til at dække hestenes behov. Samtidig sætter heste vinterpels i denne periode og mærker ikke spændingen i hegnet som de gør ved sommerpels.

Indgangen til hestefolden

Ledåbninger udgør også en risiko. Hestene kan “klumpe sammen” ved leddet, og hvis hierarkiet ikke er stabilt kan det give overdreven aggression mellem enkelte heste, hvor de kan få ben eller haler i hegnet.

Et faremoment er også, at heste kan rende ud, når en person åbner leddet for at tage en enkelt hest ud. Ved anvendelse af sluser ved ledåbninger kan dette problem nemt afhjælpes. Det kan være til stor hjælp for især uerfarne personer inkl. børn.

Selve leddets udseende har også betydning. Det skal være synligt og uden risiko for ben i bånd, der er efter ladt på jorden mm.

Fordelen ved elastikled og fjederled er bla., at leddet altid vil være “oppe i højden”, og der skal ikke reguleres som det er tilfældet med bånd eller reb. Disse led må dog aldrig strækkes mere end angivet i vejledningen for produktet. Der er flere eksempler på, at haler har siddet fast i fjederled, fordi hestene har ventet ved leddet ved aftentide, og der er kommet mange insekter. Elastikled vurderes derfor som værende mere sikkert end fjederled. Faste låger skønnes at være et endnu bedre og mere sikkert alternativ.

Manglende vedligehold af hegnet

Manglende vedligehold er en meget væsentlig faktor i relation til risiko for skader. Check derfor om følgende alle dele af hegnet er intakt og velfungerende:

 • hegnstråd, bånd eller lægter
 • isolatorer
 • led
 • spændingsgiver
 • hegnspæle mm.

Hvornår er risikoen for skader størst

Der er mange situationer, hvor risikoen for foldskader er stigende fx

 • ubetænksom eller urigtig håndtering af hesten
 • for små folde
 • for mange heste på arealet
 • ny hest i flokken
 • hopper i brunst
 • nyfødte føl
 • for lidt spænding i hegnet
 • insektangreb
 • manglende vand- eller foderforsyning
 • køretøjer der havarerer på folden
 • skud fra jægere
 • lavtgående fly
 • markafbrænding
 • militærøvelser
 • andre uvante og pludselige hændelser.

Inden udlukning på folden

Kontrollér hegnet, spændingsgiver mm. inden sæsonen. Gør det til en vane at rydde op under hegnet, fjern rester af gamle hegn, ødelagte rafter, gammel tråd og andet gemt i skellet. Og efterlad iøvrigt ikke traktorer, vogne eller andet maskinel på folden, for hestene kan sidde fast eller skades på det.

Sørg for at hegnet er synligt, at tråden eller båndet er strammet op, isolatorer er intakte efter vinteren og spændingen er tilstrækkelig. Ryk vandkar væk fra hegnet og stil dem aldrig i hjørnerne på folden.

Vi håber, at disse generelle retningslinjer kan medvirke til at mindske skader på heste mfl. Alle forhold og tænkelige situationer er ikke medtaget og informationerne gives uden ansvar.

Husk jævnligt at checke om hestehegnet er intakt hele vejen rundt.

Nøgleord